JANUARY 4, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa– Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 100:1-5
Call To Worship: Psalm 100:1-5
TC 17 Nguồn Cứu Giúp (O God, Our Help in Ages Past)
TC 257 Chúa Nắm Tôi (He Will Hold Me Fast)
TC 307 Đấng Nắm Giữ Tương Lai (I Know He Hold Tomorrow)
 
Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Kinh Thánh: Lu-ca 3:21-23 & 23:33-38 (T.Ư tr. 59 & 86). . . . . .Huỳnh Thái Bình
Scripture Reading: Luke 3:21-23 & 23:33-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frank Le
Tiệc Thánh - TC 370 - Communion Service . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
Câu Suy Gẫm Lu-ca 3:21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Sứ Điệp: “Bắt Đầu & Kết Thúc Chức Vụ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Message: “Beginning & Ending Ministries in Prayer” . . . . . Pastor Huynh Linh
TC 38 “Kính Khen Ngài” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
Suy Gẫm: “…Đức Chúa Giê-Xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra.” (Lu-ca 3:21)
 
Hướng Dẫn CT – MC: Frank Le – Huỳnh Thái Bình
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
Trần Nghiệm – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Justine Tran – Samuel Tran
Ban Dâng Hiến – Offering: Billy Pearson – John Phan
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Giao Trương
Phụ Bàn Tiệc Thánh: T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
Ô. Trần Hùng – Ô. Lê Văn Quang
 
Lu-ca 3:21-23 & 23:33-38, KT Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 59 & 86.