JULY 02, 2019

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 128: 1-6

                         Call To Worship: Psalm 128: 1-6

 

     TC 132“Thánh Linh Dẫn Dắt” - TC 142“Tiếng Chúa Gọi”

                               TC 317“Chúa Đang Gọi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 1: 9-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quang Lê

Scripture Reading: Mark 1: 9-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . Bà Huế Williams         

Message: “Baptized & Tested” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Báp Têm & Cám Dỗ” (DVD) . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Thỉ

TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Du Nguyễn

 

Suy Gẫm:

   “Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở

nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày.”

                                                            ( Mác 1: 12-13a )                                                 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Trần Hùng – Ô. Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Nga Nguyễn – Bà Vi Trần

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý