JULY 03, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 5: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 5: 1-5

 

 

   TC 22 “Tình Yêu Chúa” – TC 225 “Cơn Mưa Phước Lành”

                                     TC 364 “Lời Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . . .Bà Nga Nguyễn

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 4: 17-32 . . . . . . . . . . . . . Phục Phạm

Scripture Reading: Ephesians 4: 17-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . .Bà Huế Williams

Message:Put On The New Self . . . . . . . . . . . Pastor Thi Nguyen

 “Mặc Lấy Người Mới” – ( Video ) . . . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Thỉ

TC 424 “Đến Với Chiên Con” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Dâng Hiến – Offering TC 243 “Luyện Lòng Con”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Nguyễn Quang Thảo

 

 

Suy Gẫm:  

 “Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống

 như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của

 lẽ thật.(Ê-phê-sô 4: 24)”                             

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Trần Hùng – Ô. Lê Văn Quang

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Văn Quá – Ô. Tô Đình Đài

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Loan Đoàn