JULY 05, 2015

                  

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Phó Thơ Ký Hội Thánh

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 8:1-9

                              Call To Worship: Psalm 8:1-9

         TC 155 “Tay Chúa Nắm Tôi” –TC 335 “Chúa Với Tôi”

                              TC 161 “Ơn Lạ Lùng”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trương Ân Huệ

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 4:1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Huỳnh

Scripture Reading: Ephesians 4:1-7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . .Cô Giao Trương

Message: “Unity In The LORD. . . . . . . . . . . . .TĐ. Trương Ân Huệ

 “Hiệp Một Trong Chúa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trương Ân Huệ

TC 365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 219 “Theo Ý Chúa”. . . . . . . . . . . Hội Thánh

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . Phó Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trương Ân Huệ

 

Suy Gẫm: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-

tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân,

 được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”.

 (Ê-phê-sô 4:13).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Tim Huỳnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Lê Trung Nguyên

Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Nguyễn – Nga Nguyễn

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương