JULY 05, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN Hòa Trần

Lời Mời Thờ Phượng :Thi Thiên146: 1-5

Call To Worship:Psalms146: 1-5

 

TC # 16Thánh Chúa Thành Tín- TC# 22 “Tình Yêu Chúa”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh : Ê-phê-sô 4: 30- 5: 2...…..………..……………..…Ô Phục Phạm

Scripture Reading: ……………………………….………Ephesians 4:30- 5:2

Tiệc Thánh: TC#370 “ TiệcThánh”…………………………...…...HộiChúng

Sứ Điệp:MẫuMựcTốiThượng”………….………..MSNC TrầnNgọcHòa

Message:“The Ultimate Ideal……………...........................RevHòa. N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#96 “TìnhChúa Bao La”…….……………...Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung….…...Hội Chúng

Thánh Ca # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như  con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. (Êphêsô 5: 1-2)                                                                                           

    *HướngDẫn CT – MC:Ô PhụcPhạm*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                                *Ban TiệcThánh: CTVMV Quang Lê – HuyNguyễn

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

A Tài Lê: Tim Huỳnh (512) 736- 5535

                          Mrs. TinaNguyễn: (512) 296- 3276