JULY 07, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 33:1-5
Call To Worship: Psalm 33:1-5

TC 241 “ Đến Bên Dòng Sông” –  BTC “Shout To The Lord”-
BTC “The Heart Of Worship & Lord I Give You My Heart”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.............................Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 1:1-6......................................Anh Thái Bình
Scripture Reading:..........................................................................Psalm 1:1-6
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.......................................Chị Julie Lợi Lý
Tiệc Thánh: Tc#374 “Thập Tự Xưa”…..………………………..Hội Chúng
Sứ Điệp: “Phước Cho Người Nào”.....................Mục Sư Nguyễn Thanh Bửu
Message: “Blessings To Whom.”............................Rev. Nguyễn Thanh Bửu
BTC “Beautiful Faith”…………...............................................English Ministry           
Dâng Hiến – Offering: TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................... . .  ..MS.  Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “ Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng”
                     (Thi Thiên 1:1)   
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *Hướng Dẫn CT – MC: Anh Thái Bình
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers:  Jennie Le- Gabriel Deleon  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Andy Le- Hậu Phan
*Ban Tiệc Thánh: CTVMV Quang Lê- Ô. Tim Huỳnh- Ô. Du Nguyễn-
                                     Ô. Hoàng Lê- A. Đức Nguyễn- A. Thái Bình   
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông:  Phục  Pham: (512)-736-5445
                          Bà:  Phan Thai (Nga ) : (512)-799-5661