JULY 07, 2024

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên113:1-3

Call To Worship:Psalms: 113:1-3

 

TC#474&472 “DângLời Suy Tôn& Cha Cao Quí”-

TC#37 “Ngợi Ca Jesus” -TC#13 “TụngNgợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………..MụcSưTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh: Gia-cơ 1: 16-27….………….………………Cô Jennie Thúy Lê

Scriptures Reading:………………….……………..................James 1: 16-27

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:………………………….…CTVMV- Thái Ben

Tiệc Thánh: TVC TC#108 “GầnThậpTựHơn”…….MSQN Trần Ngọc Hòa

Sứ Điệp “Niềm Tin Thực Nghiệm”……………….MSGHT Huỳnh Văn Linh

Message: “Practicing Faith In Jesus”……..……………..Rev. Linh V Huynh

Tôn Vinh Chúa:TC470 “Lời Con Ca Tụng”…………...…..Ban Thờ Phượng

DângHiến – Offering:TC#234 “TậnHiến Cho Chúa”………...…HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………….……..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………...........MS.Phạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:“Nhưngkẻnàoxétkỹluậtpháptrọnvẹn, làluậtphápvềsựtự do, lạibềnlòngsuygẫmlấy, chẳngphảingherồiquênđi, nhưnghếtlònggiữtheophéptắcnó, thìkẻđósẽtìmđượcphướctrongsựvânglờimình.”(Gia-cơ 1:25)

 

*Hướng Dẫn/ MC:Cô Jennie Thúy Lê.*Dâng Hiến/ Offering:Ryan Huỳnh- Nathan Nguyễn.

*Ban Tiệc Thánh: Thư Ký Phạm Phục- Thủ Quĩ Huy Nguyễn.

                        ChấpSự Dũng Trịnh- ChấpSự Danny Du Nguyễn

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Thư Ký: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Huế Williams (512) 619- 3876