JULY 09, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 130: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 130: 1-5

 

      TC 205 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus” - TC 214 “Đi Với Chúa”

                             TC 373 “Chúa Ban Thêm Ơn”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: II Cô-rinh-tô 12: 1-10 . . . . . . . . . . . . .Phục Phạm

Scripture Reading: II Corinthians 12: 1-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng              

Message: “Grace & Power Of The LORD” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Ân Sủng&Năng Quyền Chúa”- Ms Quản Nhiệm & ĐB Hội Thánh

TC 374 “Thập Tự Xưa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam Ca

Dâng Hiến – Offering TC 376 “Đấng Chăn Lành”. . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả

 thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt

tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.”        

                                                                                         ( II Cô-rinh-tô 12: 7 )

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trinh Lê – Thy Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Fung – Dũng Trịnh

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Tim Huỳnh – Ô. Hùng Trần

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý