JULY 10, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 9: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 9: 1-5

TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt” – TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi”

                            TC 225 “Cơn Mưa Phước Lành”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Công-vụ 2: 36-47 . . . . . . .  Kim Anh Nguyễn

Scripture Reading: Acts 2: 36-47 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

 “Khai Trình Hội Đồng Giáo Hạt 41”. . .Các Đại Biểu Hội Thánh

BT 232 “Bình An Diệu Kỳ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc

về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa

là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi (Công-vụ 2: 39).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Kim Anh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie Lợi Lý – Tina Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Thy Nguyễn – Trinh Lê

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Henry Phùng – Ô. Phục Phạm

                                         Ô. Tài Lý – Ô. Dũng Trịnh

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý