JULY 11, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: ThiThiên32: 5-7

Call To Worship:Psamls32: 5-7

 

TC 136 “Gió Thánh Linh” – TC 134 “Bài Ca Tâm Linh”

             TC 245 “Như Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:1 CácVua 18: 30-39……..…..……………………..HuyNguyễn

Scripture Reading: …………………...……….......................1 King18: 30-39

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..…………………...…Cô Kim Thương

Tôn Vinh Chúa:TC455“NhìnLên Cha Thánh”…………………..HộiChúng

Tường Trình Hội Đồng 46…………………Phạm Phục& CTVMV QuangLê

Tôn Vinh Chúa: “Đấng Chăn Giữ Tôi”..................................................Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC#221Dâng Chúa Thủy Chung”…….....HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

*Câu Gốc:“Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.”                                                                                                                                                                              (1CácVua 18: 37)

 

*HướngDẫn CT – MC:ÔngHuyNguyễn          *DângHiến:BrianPhùng–CôngVõ*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.