July 12. 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-Thiên 150:1-6
Call To Worship: Psalm 150:1-6
TC 156 “Bước Với Chúa Yêu Thương” –
TC 185 “Hồng Ân Cứu Chuộc” – TC 161 “Ơn Lạ Lùng”
 
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp:  Giăng 1:1-18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phục Phạm
Scripture Reading: John  1:1-18 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiệc Thánh - TC 370 - Communion Service  . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Tường Trình Sinh Hoạt Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 40
“Sống Trong Ân Điển và Lẽ Thật”
. Trần Ngc Hòa & MS. Quản Nhiệm
TC 186 “Ơn Sâu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . . . . . . .Hội Thánh
(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Phát Phần Thưởng Thi Kinh Thánh Cô-lô-se 3:1-15. . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . . . . .Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
 
Suy Gẫm: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; 
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một 
đến từ nơi Cha”. (Giăng 1:14)
 
Hướng Dẫn CT – MC:  Phục Phạm
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                      Trần Nghiệm – ThiênTài
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Ngân Nguyễn – Đoàn Loan
Ban Dâng Hiến – Offering:  Henry Phùng – Brian Fung
Ban Tiệc Thánh:  TĐ. Trần Ngọc Hòa  –  Ô. Trần Hùng
                               Ô. Quang Lê  –  Ô. Tim Huỳnh
 
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương