JULY 1,2018

 

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 34: 1-3 Thư Ký Hội Thánh

TC 290 “Đi Với Chúa” – TC 304 “Ngài Cứu Tôi”
- TC 335 “Chúa Với Tôi”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……......………..Thư Ký Hội Thánh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Ê-phê-sô 5: 1-20)…….…..….………..………….A. Phục Phạm
Scripture Reading: (Ephesians 5: 1-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Sứ Điệp “Bắt Chước Chúa”……………….…………….............Mục Sư Nguyễn Thỉ
Tôn Vinh Chúa: “TC# 205 Jêsus Là Bạn Thật  ”…………………………...Hội Chúng
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”……………..…….. ...Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Tất Lễ……………………..………………………………..Thư Ký Hội Thánh
Suy Gẫm:
“ Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài.”
Ê-phê-sô 5: 1

Hướng Dẫn CT – MC:    A. Phục Phạm
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Ô Hùng Trần- Ô Thảo Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: A. Tài Lý- A. Tuấn Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Loan Đoàn & Cô Lan Anh

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513