JULY 14, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN Huỳnh Văn Linh
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 34:1-8
                                  Call To Worship: Psalm 34:1-8

TC 240 “Gần Lòng Từ Ái” – TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”
TC 241 “Đến Bên Dòng Sông”   

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: I. Giăng 4:7-21.............................................Loan Đoàn
Scripture Reading:........................................................................1 John 4:7-21
TC 176 “Một Ngày Tươi Mới”..............................................................Tam Ca
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.......................................Chị Julie Lợi Lý
Tường Trình Hội Đồng Giáo Hạt - 44.............................Đại Biểu Hội Thánh
Chủ Đề Hội Đồng: “Hãy Cứ Ở Trong Ta” – Abide In Christ.
TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”................................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.............Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (I.Giăng 4:12)   
               
                  
   
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *Hướng Dẫn CT – MC: Loan Đoàn
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Nhung Phạm – Thy Nguyễn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Hiếu Phan – Huy Nguyễn
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Phục Phạm: (512)-736-5445
                          Bà: Phan Thái (Nga): (512)-799-5661