JULY 15,2018

 

 

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng:    Thi Thiên 111: 1-3,7-10. . .MSQN

TC 269 “Đi Đường Ngài” – TC 310 “Đường Lối Chúa ”
- TC 335 “Chúa Với Tôi”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …….........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: Phục Truyền 4:1-10      ..….………..………….Ông Du Nguyễn
Scripture Reading:  Deuteronomy 4:1-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Sứ Điệp “Nếp Sống Trong Giao Ước Chúa 2”…  . . .TĐ  Trần Hòa +Danny Nguyễn Message: “  Fragrance of the Ministris ”                                MS Huỳnh Văn Linh
 Tôn Vinh Chúa: “TC# 406 Ái Từ Chúa”……………………………...…Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………………….Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………..….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”
Phục Truyền 6: 4-5

Hướng Dẫn CT – MC:    Ông Du Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  A Dũng Trịnh- Thảo Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: A Phục Phạm- A Henry Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn.

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513

 

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  15/07/2018- 21/07/2018
Giô-Na 2, 4, Mi-chê 5, 7, Nahum 1, Habacuc 3, Sophoni 3.

ChúaNhật, 15 Tháng 07 Năm 2018

 English Worship  .& TCN Việt Ngữ  . . . . . . . . . . . . . .. ……. . . . .  . 10AM- 11AM
         Thờ Phượng  Việt  – English  Sunday  School . . . ……..…. 11:15AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . ……...   .Sau giờ Thờ Phuợng
          “Ân Điển Diệu-Kỳ /Phạm Mỹ Phúc” . . Nam Giới/ Phụ Nữ  Sau giờ Thờ Phuợng

Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 17 Tháng 07 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ………..  8:00pm-9:00pm
Thứ Tư 18 Tháng 07 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-Thiên 69-@ Cơ Sở Mới  ….... . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 71-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group @ Church  …..……………......7:00pm
Thứ Năm 19 Tháng 07 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 21 Tháng 07 Năm 2018
Cầu Nguyện Phục Hưng@ New Facility………………………….9:00am- 10:00am
        Chứng Đạo Tại Chợ Mỹ Thành & Chợ Hana World…….…………... @ 11:00 am

Chúa Nhật 22 Tháng 07 Năm 2018-  11:15AM, @New Facility
“Chuyển Phước Hanh“ Phục Truyền  4: 5-10- . . . . . . . . . .  Mục Su Quản Mhiệm
         Hướng Dẫn Chương Trình. . . . . . . . . .. . …………….....….. ………….. Ban Phụ Nữ
         TiếpTân- Greeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..………………...............Ban Phụ Nữ
         Dâng Hiến- Offering. . . . . . . . . .. . . . . . . ………...……………...............Ban Phụ Nữ

________________________________________________________________________________________________________________