JULY 16, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 131: 1-3

                           Call To Worship: Psalm 131: 1-3

 

                TC 187 “Ân Điển” - TC 224 “Đến Theo Chúa”

                            TC 373 “Chúa Ban Thêm Ơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: II Cô-rinh-tô 8: 1-6 . . . . . . . . . . . . . .Brian Fung

Scripture Reading: II Corinthians 8: 1-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . .Ms Quản Nhiệm

Lễ Dâng Con – Child Dedication . . . . . . . . . . . . . . .Tài & Lan Anh Lê         

Message: “Grace & Power” . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linhh Huynh

 “Linh Ân Năng Lực”  . . . . . .Đại Diện HT & Mục Sư Quản Nhiệm

TC 262 “Hốc Đá Vững An” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 282 “Chúa Dìu Dắt Tôi”. . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

 “Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh  biết ơn Đức Chúa đã làm cho các Hội

Thánh ở xứ Ma-xê-đoan; Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì

lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự  dư dật

của lòng rộng rãi mình. (II Cô-rinh-tô 8: 1-2)”

                                                                                                          

Hướng Dẫn CT – MC: Brian Fung

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Trần Hùng – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Trung Nguyên – Ô. Lê Văn Quá

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý