JULY 17, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 18: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 18: 1-5

 

 

 TC 95“Chúa Không Đổi Thay”–TC 132“Thánh Linh Dẫn Dắt”

                            TC 354 “Đồng Cỏ Thiên Thượng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Công-vụ 5: 29-42 . . . . . . . . . . . . . . . Hoàng Lê

Scripture Reading: Acts 5: 29-42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

A Vital Community of Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Cộng Đồng Đức Tin Sinh Động”. . . . . TĐ Trần N Hòa - MSQN

TC 399 “Đau Thương Tan Biến” . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:  

       “Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình

đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus.     

Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ  

cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jêsus ,

tức là Đấng Christ. (Công Vụ 5: 41-42)”                                   

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hoàng Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Trung Nguyên Lê – Tim Huỳnh

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý