JULY 19, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN Hòa Trần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên27: 1-5

Call To Worship:Psalms27: 1-5

 

TC # 186Ơn Sâu- TC# 254 “Chúa Yêu Thương Tôi”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh:II Phi-e-rơ 1:1-11……...…..………..…….………Ô Du Nguyễn

Scripture Reading: ……………………………………...…...…II Peter 1:1-11

Sứ Điệp:Đứng Dậy Và TiếpTục”………….………...MS. HuỳnhVănLinh

Message:“Try It Again and Again………..………...........RevLinh V Huỳnh

Tôn Vinh Chúa: TC#394 “Jesus CứuTôi”…………….…...…….Ban HátDẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời….….…...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc: “ thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính.

(IIPhi-e-rơ 1:6)            

*HướngDẫn CT – MC:Ô Du Nguyễn*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:HoàngLê-TàiLê                                            

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            A TàiLê: (512) 736- 5535

                          Mrs. TinaNguyễn: (512) 296- 3276