JULY 21, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN Huỳnh Văn Linh
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 135:1-5
                                  Call To Worship: Psalm 135:1-5

TC 156 “Bước Với Chúa Yêu Thương” – TC 226 “Chờ Mong Thiên Ân”
TC 241 “Đến Bên Dòng Sông”   

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 1 Giăng 4:13-21...........................................Phục Phạm
Scripture Reading:.......................................................................1 John 4:13-21
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.......................................Chị Julie Lợi Lý
Sứ Điệp: “Trong Chúa – Dư Tràn”.........................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “In Christ - Abound”..............................................Rev. Linh Huynh                               
TC 218 “Tiếng Chúa Hướng Dẫn”.........................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi.” (1 Giăng 4:17-18a)   
           
                
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: CTVMV Quang Lê – Nguyên Trần  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Dũng Trịnh – Tài Lý
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Phục Phạm: (512)-736-5445
                          Bà: Phan Thái (Nga): (512)-799-5661