JULY 22, 2018

 

 

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng:    Thi Thiên 111: 1-3,7-10. . .MSQN

TC 179 “Giai Điệu Trong Tâm Hồn” – TC 187 “Ân Điển ”
- TC 335 “Chúa Với Tôi”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …….........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp:  2  Cô-rinh-tô 2: 12-17 ….………..…………Cô Phương Đoàn
Scripture Reading:   2 Corinthians 2:12-17. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…... . . Cô  Trang Nguyễn   
Sứ Điệp “ Hương Thơm Chúc Vụ”…  . . …………………….MSQN. Huỳnh Văn Linh Message: “ Minitry Fragrance ”                                
 Tôn Vinh Chúa: “TC# 349 Làm Con Vua Thánh”………………………Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………………….Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………..….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất;
2 Cô-rinh-tô 2: 15

Hướng Dẫn CT – MC:    Cô Phương Đoàn
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Chị Lan Anh- Chị Thy Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Chị Tina Nguyễn- Chị Hồng Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn.

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng Trần  (512) 560-2978
Bà  Nga -Nguyễn: (512) 799-5661