JULY 23, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 134: 1-3

                            Call To Worship: Psalm 134: 1-3

 

    TC 149 “Phần Vui Thỏa” – TC 151 “Chúa Đến Trong Lòng”

                              TC 373 “Chúa Ban Thêm Ơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Tít 2: 11-14 . . . . . . . . . . .Bà Mai Trinh Nguyễn

Scripture Reading: Titus 2: 11-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . .Ms Quản Nhiệm         

Message: “The Grace Renewing” . . . . . . . . . . Pastor Linhh Huynh

 “Ân Làm Tươi Mới”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 216 “Chính Ngài” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 219 “Theo Ý Chúa”. . . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

 “Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế

gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.”

                                                                                         ( Tít 2: 12 )

 

                                                                                                          

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Mai Trinh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Mai Trịnh – Bà Thu Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Vân Trịnh – Bà Thu Minh Nguyễn

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nuyễn