JULY 24, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 19: 7-11

                              Call To Worship: Psalm 19: 7-11

 

 

TC10“Vinh Quang Thuộc Chúa”–TC16“Thánh Chúa Thành tín”

                            TC 354 “Đồng Cỏ Thiên Thượng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 2: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thu Nguyễn

Scripture Reading: Philippians 2: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

The Community For Others . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Cộng Đồng Cho Người”. . . . .  . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 356 “Quây Quần Bên Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 349 “Làm Con Vua Thánh”. . . .. Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

Lễ Báp Têm – Baptism Ceremony . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:  

    “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình,  

nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. (Phi-líp 2: 4)”   

 

                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Thu Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huệ Võ – Thu Minh Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Mai Lan – Tina Nguyễn

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý