JULY 26, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – CTVMV Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên62: 5-8

Call To Worship:Psalms62: 5-8

 

TC # 277Dòng Bình Tịnh- TC# 290 “Đi Với Chúa”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation....................................CTVMV Quang Lê

Kinh Thánh:Công Vụ 4:31-37……...…..………..….………Cô Tina Nguyễn

Scripture Reading: ……………………………………...…….…Acts 4:31-37

SứĐiệp:Con Sự Yên Ủi”………….…………………..MS. Phan VĩnhPhúc

Message:“Children Of Encouragement……………...........RevPhuc V Phan

Tôn Vinh Chúa: TC#307 “Đấng Nắm Giữ Tương Lai”………….Ban HátDẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung….…...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba,nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tạ iChíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.”

(CôngVụ 4:36-37)                  

*HướngDẫn CT – MC:Cô Tina Nguyễn*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                     

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            A Tài Lê: (512) 736- 5535

                          Mrs. TinaNguyễn: (512) 296- 3276

 

 

*Đọc 365 ĐoạnKinhThánh Quan Trọng:Tuần19/7/20 – 26/7/20