JULY 27, 2015

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 105:1-6

                            Call To Worship: Psalm 105:1-6

           TC 38 “Cám Ơn Ngài” –TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

                              TC 161 “Ơn Lạ Lùng”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ga-la-ti 4:19-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mai Lan

Scripture Reading: Galatians 4:19-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . .Cô Julie Lợi Lý

The Complete Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 “Mẫu Phát Triển Toàn Hảo”. . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 50 “Chúa Thánh Vinh Quang” . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 219 “Theo Ý Chúa”. . . . . . . . . . . Hội Thánh

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:“Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sanh

nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con”.

(Ga-la-ti 4:19).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Mai Lan

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Heather Williams – Susie Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Hồng Vũ Nguyễn

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Phương