JULY 28, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN Huỳnh Văn Linh
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 139:7-14
                                  Call To Worship: Psalm 139:7-14

TC 161 “Ơn Lạ Lùng” – TC 183 “Ái Tâm Chúa”
TC 241 “Đến Bên Dòng Sông”   

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 2 Giăng 1-9...............................................Cô Thu Minh  
Scripture Reading:..............................................................................2 John 1-9
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.......................................Chị Julie Lợi Lý
Sứ Điệp: “Yêu Trong Lẽ Thật”................................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Love in Truth.”......................................................Rev. Linh Huynh                               
TC 192 “Thỏa Vui Thuộc Chúa”............................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”..................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. (2 Giăng 4)   
           
                

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *Hướng Dẫn CT – MC: Cô Thu Minh
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Đảnh Trần – Bà Thu Nguyễn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Cô Nhung Phạm – Cô Huệ Võ
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn