JULY 29, 2018

 

 

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng:    Thi Thiên.127:1-5  .MSQN

TC 16 “Thánh Chúa Thành Tín” – TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật ”
- TC 335 “Chúa Với Tôi”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …….........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp:  Phục Truyền 4:5-10.. ….………..………….…Ông Quang Lê
Scripture Reading:   Deuteronomy 4:5-10. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…... … . Cô  Trang Nguyễn   
Sứ Điệp “ Chuyển  Phước Hạnh”…  . . …………………...MSQN. Huỳnh Văn Linh Message: “Transfer Blessings ”                                
 Tôn Vinh Chúa: “BTC: Niềm Vui Mới”…………………………………..…Đơn Ca
Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”…………………….....Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….…………………......Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction………………………..MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,”
Phuc Truyền  5: 9b

Hướng Dẫn CT – MC:    Cô Phương Đoàn
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Chị Lan Anh- Chị Thy Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Chị Tina Nguyễn- Chị Hồng Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn.

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Hùng Trần  (512) 560-2978
Bà  Nga -Nguyễn: (512) 799-5661