JULY 30, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 135: 1-5

                            Call To Worship: Psalm 135: 1-5

 

   TC 57 “Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi” – TC 61 “Yêu Jêsus”

                              TC 373 “Chúa Ban Thêm Ơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Phi-e-rơ 4: 7-11 . . . . . . . . . . . Bà Nga Nguyễn

Scripture Reading: I Peter 4: 7-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . .Ms Quản Nhiệm         

Message: “Gift To Share” . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linhh Huynh

 “Ơn Phục Vụ”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 207 “Cần Chúa Luôn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

 “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn

  nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức

  Chúa Trời. ( I Phi-e-rơ 4: 10 )”                                                                                      

 

                                                                                                          

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Nga Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Huế Williams – Bà Vi Trần

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nuyễn