JULY 31, 2016

      

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 22: 23-26

                           Call To Worship: Psalm 22: 23-26

 

 

     TC 317 “Chúa Đang Gọi”–TC 328 “Vẹn Lòng Trung Tín”

                           TC 354 “Đồng Cỏ Thiên Thượng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . .  .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-sai 49:1-6; CôngVụ 13:1-5 . . . . . . . Quang Lê

Scripture Reading: Isaiah 49:1-6; Acts 13:1-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

The Community Sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Cộng Đồng Được Sai Phái”. . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 385 “Gánh Lúa Về” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 149 “Phần Vui Thỏa”. . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

 

Suy Gẫm:  

“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã 

sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy. ( Giăng 20: 21 )”

 

                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trần Hùng – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Nga Nguyễn – Kim Anh Nguyễn

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý