JULY 8,2018

 

 

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng:    Thi Thiên 105: 1-10. . .MSQN

TC 185 “Hồng Ân Cứu Chuộc” – TC 191 “Jêsus Yêu Mến Tôi ”
- TC 335 “Chúa Với Tôi”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …….........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: Phục Truyền 29:1-15      ..….………..…………Cô Julie Lợi Lý
Scripture Reading:  Deuteronomy 29:1-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Tiệc Thánh: “Thánh Ca 370”……………………………………………….Hội Chúng
Sứ Điệp “Nếp Sống Trong Giao Ước Chúa”…  . . . . TĐ  Trần Hòa +Danny Nguyễn Message: “ Life in God’s Covenant”                                        MS Huỳnh Văn Linh
 Tôn Vinh Chúa: “TC# 193 Dù Có Cả Trần Gian”………………………Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”……………..…….. ..Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………..….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống”
Phục Truyền 30: 19

Hướng Dẫn CT – MC:    Cô Julie Lợi Lý
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Lan Anh- Thy Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ- Brian Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn.
Ban Tiệc Thánh: TĐPT Hòa Trần- Ông Quang Lê
                    Ông Du Nguyễn- Ông Hùng Trần

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513