JUNE 02, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 25:4-9      
Call To Worship: Psalm 25:4-9

Tc# 327”All Things Through Christ”- Tc#54 &Tc# 62”Lord, I Lift Your Name On High& Hosanna”
TC# 455 “When I Look Into Your Holiness”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Gia-cơ 1:19-27.....................................Jennie Thuy Le
Scripture Reading: James 1:19-27..................
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...........................................Trang Nguyễn
Tiệc Thánh – Communion Service TC 370....................Mục Sư Quản Nhiệm
Sứ Điệp: “Thực Hành”............................................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Doing”.............................................................Rev. Linh V. Huynh                             
Thánh Ca # 315 “My Father Watches Over Me”...................English Ministry             
Dâng Hiến – Offering: TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”..................Hội Chúng
Mừng Tốt Nghiệp & Lên Cấp – Graduated & Moving Up Rejoicing................
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối      mình.”
(Gia-cơ 1:22)
*Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Thuy Le
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Andy Le- Gabriel DeLeon
*Ban Dâng Hiến – Offering: Tracy Truong- Hau Phan
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn
*Ban Tiệc Thánh:  TĐ Hòa Trần- CTVMV Quang Lê- Ông Tim Huỳnh
                                 Ô. Lê Văn Hoàng – Thai Binh Huynh – Duc Nguyen    

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Henry Phùng: (512)-299-6581
                          Bà: Nga Nguyễn: (512)-799-5661