JUNE 02, 2024

 

 

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –CTVMV- Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên150: 1-6

Call To Worship:Psalms: 150: 1-6

 

TC#462&463 “Hô-sa-na&Dâng Lời Tán Dương”-

TC#32 “Tôn Vinh Chúa Tôi” -TC#131 “Thần Yên Ủi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...........CTVMV- Quang Lê

Kinh Thánh:Hê-bơ-rơ 12:2….………….……………….CTVMV- Thái Ben

Scriptures Reading:………………….…………………....……Hebrews 12:2

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:………………………………..Cô Kim Thương

Tiệc Thánh: TVC TC#97 “Hi Sinh VìCon”………………………HộiChúng

SứĐiệp “Nhìn Xem Chúa”…..……………..……MụcSưPhạm Thanh Bình

Message: “Looking Unto Jesus”…………………………Rev. Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:BTC “BướcVới Jesus”………………...…………....Đơn Ca

Mừng Các Em LênCấp-Graduations……………………CTVMV Quang Lê

DângHiến – Offering:TC#234 “TậnHiến Cho Chúa”………......HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....…..MS.Phạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Nhìn xem Đức Chúa Jesus, là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”(Hê-bơ-rơ 12:2)

*Hướng Dẫn/ MC:CTVMV- Thái Ben.*Dâng Hiến/ Offering:Ryan Huỳnh- Nathan Nguyễn.

*Ban Tiệc Thánh: Thư Ký Phục Phạm- ThủQuỹ Huy Nguyễn

                        ChấpSự Tim Huỳnh- ChấpSự Danny Du Nguyễn.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tài Lê (512) 736-5535

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394