JUNE 04, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

              Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 118: 26-29

                         Call To Worship: Psalm 118: 26-29

 

  TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật” - TC 214 “Tâm Hồn Bùng Cháy”

                                 TC 207 “Cần Chúa Luôn”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Cô-lô-se 1: 13-23 . . . . . . . . . . Thái Bình huỳnh

Scripture Reading: Colossians 1: 13-23  . . . . . . . . Thai Binh Huynh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng              

Message: “Our Foundation” . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Nền Tảng”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 316 “Tiến Bước Với Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . Hội Chúng

Mừng Con Cháu Tốt Nghiệp – Lên Cấp . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: “Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa

         bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa

         thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời ( Cô-lô-se 1: 20 ).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thai Binh Huynh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin - Justine

Ban Dâng Hiến – Offering: Andy Le – Gabriel DeLeon

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Phục Phạm

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý