JUNE 05, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 148: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 148: 1-5

     TC 145 “He Lifted Me” – TC 168 “He Has Made Me Glad”

                              TC 393 “Make Me A Blessing”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 1: 1-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jennie Le

Scripture Reading: Philippians 1: 1-11 . . . . .. . . . . . . . .Kim Huynh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: Love Much, Love Well . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Yêu Nhiều, Thương Đúng”. . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

BT 236  “Submission” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Mừng Các Em Tốt Nghiệp & Lên Cấp . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

     “My prayer: that your love will flourish and that you will so

this is not only love much but well. Learn to love appropriately.

(Philippians 1: 9)”

Hướng Dẫn CT – MC: Kim Huynh – Jennie Le

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Andy Le – Ryan Huynh

Ban Dâng Hiến – Offering: Billy Pearson – Frank Le

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Tim Huỳnh – Ô. Trần Hùng

                                         TĐ. Trần Ngọc Hòa – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý