JUNE 06, 2015

                  

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                      Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 145:1-10

                                Call To Worship: Psalm 145:1-10

          TC 357  “Bài Ca Hiệp Nhất” – BTC “Jesus Love Me”

                              BTC “Man Of Sorrows”      

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 4:11-16 . . . . . . . . . . . . . .  . . .Thúy Lê

Scripture Reading:Ephesians 4:11-16 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mừng Các Em Tốt Nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .The Class of 2015

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Hội Chúng

Message: “The Model God Expects. . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 “Tầm Mức Chúa Mong Đợi”. . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

BTC “Majesty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

TC 16 “Thánh Chúa Thành Tín” . . . . . . . . . .Tốp Ca Trại Gia Đình

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin.

và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được

tầm thước vóc giạc trong Đức Chúa Giê-xu Christ(Ê-phê-sô 4:13).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thúy Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Billy Nguyen – Frank Le

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Tim Huỳnh – Ô. Quang Lê

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie lý