JUNE 07, 2020

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên138: 1-5

Call To Worship:Psalms138: 1-5

 

TC # 296Chúa Dẫn Đưa Tôi- TC# 289 “Bên Tôi Là Chúa Jesus”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

KinhThánh:Giăng 12: 27-36…..…………………….…Ô.Danny Du Nguyễn

Scripture Reading: ……………………………………..………John 12: 27-36

Sứ Điệp:Theo Ưu Tiên Chúa”………………..……MụcSưTrầnNgọcHòa

Message:“Aligning Our Priority With God..........................RevHòa N Trần

Tôn Vinh Chúa: TC#284 “ChúaBiếtTừngCánhChim”……………..Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung……....Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:
 
“Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!”                                                                                                                                                                              (Giăng 12: 28)

 

          *HướngDẫn CT – MC:Ô Danny Du Nguyễn

*Dâng Hiến: ----Online--------

*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:Huy Nguyễn (512) 656-2262

Mrs. Heather Williams: (512)619-3876