JUNE 09, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐPT Trần Ngọc Hoà
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 27: 1-4      
Call To Worship: Psalm 27: 1-4

Tc# 214 “Tâm Hồn Bùng Cháy”- Tc#216 “Chính Ngài”
TC# 327 “Sức Lực Từ Chúa”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation............................. TĐPT Trần Ngọc Hoà
Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 11:1-6................................. Chi Julie Lợi Lý
Scripture Reading: Hebrew 11:1-6..................
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...........................................Trang Nguyễn
Sứ Điệp: “Đức Tin Tìm Kiếm”................................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “The Seeking Faith”....................................Rev. Linh V. Huynh                             
Thánh Ca # 213 “Ra Khơi”............................................................Ban Hát Dẫn            
Thơ: “Cảm Tạ Ch úa”  (Nguyễn Thanh Vân)    - ………..Bà Phan Thái  (Nga)
Dâng Hiến – Offering: TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.............Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
     Heboro 11: 6

*Hướng Dẫn CT – MC:   Chị Julie Lý
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Thi Nguyễn- Đoàn Loan
*Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ – Brian Phùng
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà: Heather  Williams: (512)-619-3876