JUNE 09, 2024

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –CTVMV- Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên33: 1-3

Call To Worship:Psalms: 33: 1-3

 

            TC#108 “GầnThậpTựHơn”-

TC#109 “SôngTìnhYêu” -TC#131 “Thần Yên Ủi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...........CTVMV- Quang Lê

Kinh Thánh:Colose 1:24-21:7….………….………….ChấpSự Huy Nguyễn

Scriptures Reading:………………….……………...…Colossians 1:24-2:1-7

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:………………………………..Cô Kim Thương

Sứ Điệp “Đối Diện Trong ThửThách”…..……….MụcSư Phạm Thanh Bình

Message: “Facing Challenges”……………………..……Rev. Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:BTC “Nếu Khi Nào”………………...………….......Song Ca

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....…..MS.Phạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy.”

(Cô-lô-se 2:5-6)

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSự Huy Nguyễn.*Dâng Hiến/ Offering:Nhung Phạm- Thy Nguyễn.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tài Lê (512) 736-5535

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394