JUNE 10, 2018

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 37:1-4…MSQN

TC 311 “Quê Hương Thiên Quốc” – TC 316 “Tiến Bước Với Chúa”
- TC 315 “Chúa Hằng Chăn Giữ”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……......…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Sáng Thế Ký 12: 4-9)……..….………..…………...Anh Tài Lê
Scripture Reading: (Genesis 12: 4-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Sứ Điệp “Lữ Khách Trên Đất”……………….………….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “ As A Traveler ”
Tôn Vinh Chúa: “TC# 38 Cám Ơn Ngài”………………………………..Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..…….. ..Hội Chúng
 Lễ Báp Têm- Baptism.  . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSQN
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction………………….….Mục Sư  Phạm Thanh Bình
Suy Gẫm:
“Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người.”
Hê-bơ-rơ 11:9

Hướng Dẫn CT – MC:    Tài Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Giao Trương- Loan Đoàn
Ban Dâng Hiến – Offering: Tài Lý- Công Võ
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Loan Đoàn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513

 

 

 

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  10/06/2018- 16/06/2018
Châm Ngôn 6, 7, 8, 9, 31 Truyền Đạo 3, 12    

ChúaNhật, 10 Tháng 06 Năm 2018

 English Worship  .& TCN Việt Ngữ  . . . . . . . . . . . . . .. ……. . . . .  . 10AM- 11AM
         Thờ Phượng  Việt  – English  Sunday  School . . . ……..…. 11:15AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . ……...   .Sau giờ Thờ Phuợng
Sinh hoạt Tráng Niên@ Anh Phục Phạm – Chị Hồng Nguyễn……..….….6:00pm
Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 12 Tháng 06 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ……….. .. . . . . 8:00PM
Thứ Tư 13 Tháng 06 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-thiên 65-@ Cơ Sở Mới  ….... . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 69-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group @ Church  …..……………......7:00pm
Thứ Năm 14 Tháng 06 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 16 Tháng 06 Năm 2018
         Chứng Đạo Tại Chợ Mỹ Thành & Chợ Hana World……….. @ 11:00 am