JUNE 11, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 121: 1-8

                         Call To Worship: Psalm 121: 1-8

 

   TC 212 “Tôn Vinh Chúa Chí Tôn” - TC 220 “Lại Gần Hơn”

                                 TC 207 “Cần Chúa Luôn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Cô-lô-se 4: 7-18 . . . . . . . . . . . . . . . Dũng Trịnh

Scripture Reading: Colossians 4: 7-18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . Ms Quản Nhiệm

Nghi Lễ Dâng Con - Child Dedication . . . . .Anh Chị Võ Công & Thy              

Message: “Fellow Worker In The LORD” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Bạn Đồng Sự Nước Trời”. . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 349 “Làm Con Vua Thánh” . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 352 “Nền Hội Thánh”. . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

 “Ấy chính tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng

 xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!”

                                                     ( Cô-lô-se 4:18 ).      

        

Hướng Dẫn CT – MC: Dũng Trịnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Phục Phạm – Tài Lý

Ban Dâng Hiến – Offering: Trinh Lê – Vũ Hồng Nguyễn

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý