JUNE 12, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 150: 1-6

                             Call To Worship: Psalm 150: 1-6

 

 

TC 173 “Chiên Của Chúa” – TC 195  “Điếm Phước Chúa Ban”

                          TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 2: 5-11 . . . . . . . . . . . . . . .Henry Phùng

Scripture Reading: Philippians 2: 5-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý

Message:The Perfect Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Theo Mẫu Chăn Toàn Hảo”. . . . . . . . . . . . . .TĐ Trần Ngọc Hòa

TC 269 “Đi Đường Ngài” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 297 “Chim, Hoa Và Người”. . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

 

 

Suy Gẫm:  

       “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”

                                        ( Phi-líp 2: 5 ).

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Henry Phùng

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Đoàn Loan – Ngân Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Tina Phùng

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương