JUNE 13, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome– MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 33: 1-5

Call To Worship:Psamls33: 1-5

 

TC # 324Sẵn Sàng- TC#342 “Giờ Xướng Danh”

TC#445Yêu Là Khi

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Rô-ma 12: 1-2…………..…..……………………C. Julie Lợi Lý

Scripture Reading: …………………...………........................Romans 12: 1-2

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi……………………………….....Cô Kim Thương

Sứ Điệp:Của Lễ Đẹp Lòng Chúa”………………....Mục sưPhan Vĩnh Phúc

Message:“A Pleasing Sacrifice.”….……………..…..........Rev. Phuc V Phan

Tôn Vinh Chúa:BTC “Nếu Đời Không Có Chúa” …………….......…Đơn CaDâng Hiến – Offering:TC#221Dâng Chúa Thủy Chung”…….....Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

*Câu Gốc:“1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ(l) của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”                                                                                                                                                                                                 (Rô-ma 12: 1-2)

*Hướng Dẫn CT – MC:C. Julie Lợi Lý*Dâng Hiến: C Tina Phùng- C Hồng Nguyễn (Phục Phạm).*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Ô. Đức Nguyễn: (512) 762- 1549Chấp Sự:Mrs Heather Williams: (512) 619- 3876