JUNE 14, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 66: 1-4

Call To Worship : Psalms 66: 1-4

 

TC # 95Chúa Không Đổi Thay- TC# 153 “Tâm Hồn Yên Ninh”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh:I Giăng3: 1-6...…..…………………………….Cô Tina Nguyễn

Scripture Reading: ……………………………………..…..……1 John 3: 1-6

Sứ Điệp:Như Con ChiênChúa”………………..…Mục Sư Trần Ngọc Hòa

Message:“Living As Children Of God……..........................Rev Hòa N Trần

Tôn Vinh Chúa: TC#134 “Bài Ca TâmLinh”…………………...Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung……....Hội Chúng

Thánh Ca # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài!”                  (I Giăng 3:1)

          *HướngDẫn CT – MC:Cô Tina Nguyễn

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

Link HộiĐồngGiáoHạt 45: https://youtu.be/iRt_N7fhuHw

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tim Huỳnh (512) 577-6886

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394