JUNE 16, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐPT Trần Ngọc Hoà
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 89:2-34      
Call To Worship: Psalm 89: 24-34

Tc# 18 “Thánh Chúa Siêu Việt”- Tc#270 “Chúa Là Tất Cả”
TC# 327 “Sức Lực Từ Chúa”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation............................... TĐPT Trần Ngọc Hoà
Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 5:21-24, 35-43............................Anh Hoàng V Lê
Scripture Reading: Mark 5:21-24, 35-43..................
Khai Trình Sinh Hoat Nam Giới  2018-19 . . . . .Đai diệnBanNam Giơi Austin
Tôn Vinh Chúa: “ Mái Ấm Tình Thương”…………………………...Song Ca
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...........................................Trang Nguyễn
Sứ Điệp: “Di Sản Của Người Cha”...................Truyền Đạo Lê Hoàng Thọ
Message: “The Father’s Legacy”....................................
Tôn Vinh Chúa: “You Raise Me Up”………………………………….Tam ca
Thánh Ca # 16 “Thánh Chúa Thành Tín”.................................Ban Nam Giới           
Dâng Hiến – Offering: TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.............Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”
 Giăng  11:25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Hướng Dẫn CT – MC:   Anh Hoàng Lê
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Dũng Trịnh- Henry Phùng
*Ban Dâng Hiến – Offering: Bác Quá Lê- Ông Sê Trần
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà: Heather  Williams: (512)-619-3876