JUNE 17, 2018

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-Thiên 84: 9-12…MSQN

TC 270 “Chúa Là Tất Cả” – TC 348 “Khúc Thiên Ca”
- TC 315 “Chúa Hằng Chăn Giữ”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……......…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Ê-phê-sô 6: 1-3)……..….………..……………Ông Du Nguyễn
Scripture Reading: (Ephesians 6: 1-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Tường Trinh Sinh Hoạt Ban Nam Giới Austin   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phạm Phục
Tôn Vinh Chúa: BTC “Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ”………………………...…Đơn Ca
Sứ Điệp “Hiếu Kính Cha Mẹ”……………….………...Mục Sư. Phạm Thanh Bình
Message: “ Honor Your Parent ”
Tôn Vinh Chúa: “TC# 352 Nền Hội Thánh”……………………………Ban Nam Giới
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..…….. ..Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………..….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Xuất 20: 12

Hướng Dẫn CT – MC:    Ông Du Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Anh Phục Phạm- Anh Brian Phùng
Ban Dâng Hiến – Offering: Anh Dũng Trịnh- Anh Henry Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Loan Đoàn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513

 

 

 

 

Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần  17/06/2018- 23/06/2018
Nhã Ca 1, Ê-Sai 6, 40, 53, 55, 61, Giê-rê-mi 18    

ChúaNhật, 17 Tháng 06 Năm 2018

 English Worship  .& TCN Việt Ngữ  . . . . . . . . . . . . . .. ……. . . . .  . 10AM- 11AM
         Thờ Phượng  Việt  – English  Sunday  School . . . ……..…. 11:15AM – 12:30PM
Tập Hát Của Ban Thờ Phượng . . . . . . . . . . . . . . . . ……...   .Sau giờ Thờ Phuợng
Mục Vụ Trong Tuần – Upcoming Ministries
Thứ Ba 19 Tháng 06 Năm 2018
Nhóm Chiên Con @ Nhà Danny & Mai Lan. . . . . . . . . . . ……….. .. . . . . 8:00PM
Thứ Tư 20 Tháng 06 Năm 2018
Cầu Nguyện-Thi-Thiên 66-@ Cơ Sở Mới  ….... . . . .. . . . . . . . . . . 10:00-11:00AM
Cầu Nguyện-Thi-thiên 69-Prayer @ Nhà Thờ………. . . . . . ..… . ……... . 7:00pm
Nhóm Nhỏ Anh Ngữ - EnglishSmall Group @ Church  …..……………......7:00pm
Thứ Năm 21 Tháng 06 Năm 2018
English Young Adults Small Group @ Bình & Jennie . . . .  . . …... . .7:30- 8:30pm
Thứ Bảy 23 Tháng 06 Năm 2018
Cầu Nguyện Phục Hưng@ New Facility………………………….9:00am- 10:00am
        Chứng Đạo Tại Chợ Mỹ Thành & Chợ Hana World…….…………... @ 11:00 am