JUNE 19, 2016 ( FATHER' S DAY )

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 1: 1-6

                             Call To Worship: Psalm 1: 1-6

 

 

TC 128“Màn Sương Tiêu Tan” – TC 214“Tâm Hồn Bùng Cháy”

                          TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Châm-ngôn 14: 23-35 . . . . . . .Ô. Tô Đình Đài

Scripture Reading: Proverbs 14: 23-35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:A Secure Fortress . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Nơi Trú Ẩn Vững Chắc”. . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tường Trình Sinh Hoạt Nam Giới . . . . . . .Trưởng Ban Nam Giới

TC 47 “Tình Yêu Jêsus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering TC 5 “Nguồn Ơn Phước”. . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước  - Benediction . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:  

 “Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc;

Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp(Châm-ngôn 14: 26)”                                       

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Tô Đình Đài

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Lê Văn Quá – Ô. Lê Trung Nguyên

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Trần Hùng – Ô. Lê Văn Quang

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý