JUNE 20, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome – Thư Ký Hội Thánh Ô Phục Phạm

(EM Picnic Video)

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 103: 8-13

Call To Worship:Psamls103: 8-13

 

TC#56 “Ánh Sáng Tình Yêu- BTC “Trên Cả Mọi Sự”

BTCChúa Luôn Mở Lối

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Các Quan Xét 7: 1-8……..…..……………………Ô Du Nguyễn

Scripture Reading: …………………...……….............................Judges 7: 1-8

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..………………….CTVMV- Thái Bình

TVC: “Lời Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ”……….Nhóm Chăm Sóc(Care Group)

TVC:TC#277 “Dòng Bình Tịnh”………………………Gia Đình Hoàng- Huệ

Sứ Điệp:Sức Mạnh Trong Yếu Kém”…….…….MSNC-QNTrần Ngọc Hòa

Message:Strenght Through Weakness”….……..….........Pastor Hoa N. Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường”...............…Song Ca

Tôn Vinh Chúa:TC#239 “Ngày Cứu Chúa Bước Đến”……….Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering:TC#221Dâng Chúa Thủy Chung”…….....Hội Chúng

Lễ Dâng Con………………………………………………Gia Đình Terry Vũ

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

*Câu Gốc:“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.  Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. ”                                                                                                       (II Côrinhtô 12: 9-10)*Hướng Dẫn CT – MC:Ô Du Nguyễn            *Dâng Hiến: Ô Trọng Lê- Ô Hiếu Phan         *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Ô. Đức Nguyễn: (512) 762- 1549Chấp Sự:Mrs Heather Williams: (512) 619- 3876