JUNE 21, 2015

                 

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 149:1-9

                              Call To Worship: Psalm 149:1-9

             TC 14 “Bức Thành Kiên Cố” –TC 39 “Ơn Cao Sâu”

                           TC 357 “Bài Ca Hiệp Nhất”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 4:14-24 . . . . . . . . . . Ô. Lê Văn Quang

Scripture Reading: Ê-phê-sô 4:14-24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “A Vital Man. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 “Người Nam Linh Động”. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 13 “Tụng Ngợi Thánh Đế” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Nam Giới

Ban Nam Giới Khai Trình Sinh Hoạt . . . . . . . . . . . . . . . . . Trưởng Ban

Dâng Hiến – Offering TC 32 “Tôn Vinh Chúa Tôi”. . . . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

TC 501 “Jê-sus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Song Ca

Tân Cổ “Tình Cha” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Quá & Ô. Sang

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước-Benediction . . . . . . . . . .Mục Sư quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên

giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của

lẽ thật”. (Ê-phê-sô 4:24).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Lê Văn Quang

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tim Huỳnh – Hùng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Henry Phùng – Dũng Trịnh

                                    

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý