JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 57: 7-11

Call To Worship:Psalms57: 7-11

 

TC # 180Yêu Thương Chúa Thêm- TC# 153 “Ngươi Yêu Ta Chăng”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh:Giăng 21: 15-19...…..…………………………….Ô. PhụcPhạm

Scripture Reading: …………………………………..…..……John 21: 15-19

Sứ Điệp:Yêu 60% Và Trách Nhiệm”…………….Mục Sư Huỳnh Văn Linh

Message:“Love 60% &Responsible……........................RevLinh V. Huynh

Tôn Vinh Chúa: TC#490 “Khi Chúa Yên Lặng Nhìn”…….…….……Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời….……....HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Ngài Phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa ,Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăn chiên Ta!”                                                                                                                                                                                                                                                            (Giăng 21:17)

          *HướngDẫn CT – MC:Ô. PhụcPhạm

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

Link HộiĐồngGiáoHạt 45: https://youtu.be/iRt_N7fhuHw

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tim Huỳnh (512) 577-6886

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394