JUNE 23, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome –  Thầy Quang Lê
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 119:21-25      
Call To Worship: Psalm 119: 21- 25

TC 273 “Chúa Che Giấu Tôi” –  TC 153 “Tâm Hồn Yên Ninh”
TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.............................................Thầy Quang Lê
Kinh Thánh Đối Đáp: Ga-la-ti 2:15-21....................................Julie Lợi Nguyễn
Scripture Reading:..................................................................Galatians 2:15-21
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...........................................Trang Nguyễn
Sứ Điệp: “Đức Tin & Sự Sống”...............................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Faith & Full Life.”.........................................Rev. Linh V. Huynh
Thánh Ca 296 “Chúa Dẫn Đưa Tôi”..............................................Ban Phụ Nữ           
Dâng Hiến – Offering: TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”   
                                                                                         (Ga-la-ti 2:20)
 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Nguyễn
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Nga Nguyễn – Vi Trần  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Mai Lan – Kim Anh
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
                          Ông: Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà: Heather  Williams: (512)-619-3876