JUNE 23, 2024

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – CTVMV Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên100: 1-5

Call To Worship:Psalms100: 1-5

 

TC#132 “Thánh Linh Dẫn Dắt” – TC#145“Thoát Chốn Tội Tình”

- TC#131“Thần Yên Ủi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………………......CTVMV Quang Lê

Kinh Thánh:Phi-líp 3: 12-16….…………………………………….....Huệ Võ

Scripture Reading: ……...………………………………..Philippians 3: 12-16

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..…......……………….Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Bươn Theo Chúa Trong Hiệp Nhất Thánh Linh”..Khai Mạc HĐ 49

Message: “Press On Toward Unity In The Spirit”…….District Conference 49

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”……….Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Tất Lễ – Benediction………..………......TĐ Kevin Linh Nguyễn

 

*Câu Gốc:“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

                                (Phi-líp 3:14)

 

 

*Hướng Dẫn/ MC: Chấp Sự Huệ Võ.

*Dân Hiếng/ Offering: Giao Trương – Loan Đoàn.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Tim Huỳnh (512) 577-6886

Miss: Tracy Trương (512) 775-2394