JUNE 24, 2018

 

       

     
      

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome
Lời Mời Thờ Phượng: Giê-rê–mi  17: 7-8 …MSQN

TC 225 “Cơn Mưa Phước Lành” – TC 226 “Chờ Mong Thiên Ân”
- TC 315 “Chúa Hằng Chăn Giữ”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……......…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Hê-bơ-rơ 11: 23-28)……..….………..……………..Bà Huệ Võ
Scripture Reading: (Hebrews 11: 23-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………...…...Bà Mục Sư Linh Huỳnh
Sứ Điệp “Chọn Điều Cao Quí”……………….……………...TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Message: “Choose The Best Thing ”
Tôn Vinh Chúa: “TC# 224 Đến Theo Chúa”……………………………Ban Hát  Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”……………..…….. ...Hội Chúng
TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .………….………………………Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………..….MSQN. Huỳnh Văn Linh
Suy Gẫm:
“ người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.”
Hê-bơ-rơ 11:26

Hướng Dẫn CT – MC:    Bà Huệ Võ
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng–Tuấn Nguyễn–Thiên Tài- Uyên Đoàn-Eric Lý
Ban Tiếp Tân – Ushers:  Bà Bính- Bà Trinh
Ban Dâng Hiến – Offering: Cô Kim Anh- Bà Mai Lan
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Loan Đoàn & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Anh Đức Nguyễn  (512) 762-1549
Bà Vi Trần: (512) 258-1513